ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina bevat de Algemene voorwaarden waaronder we elk van onze producten die op onze website www.mad-in-belgium.com vermeld staan aan je leveren. Gelieve deze Algemene voorwaarden grondig te lezen vooraleer producten via de site te bestellen. Door een van onze producten te bestellen en/of in te gaan op een van onze aanbiedingen en/of gebruik te maken van www.mad-in-belgium.com, ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden alsmede ook alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de andere pagina`s dan deze van Mad In Belgium. De producten van Shackleton vallen onder Mad In Belgium en dus ook onder de algemene voorwaarden van Mad In Belgium.
Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, door de wijzigingen online te plaatsen. Blijvend gebruik van mad-in-belgium.com zal dan ook worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN MAD IN BELGIUM

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 - Overmacht
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Intellectuele eigendom
Artikel 19 - Privacy

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Dag: kalenderdag.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam van de ondernemer: Lode Roelofs
Handelend onder de naam : Mad In Belgium en/of mad-in-belgium.com en/of Shackleton
Vestigingsadres: Ter Voort 12, 2260 Westerlo, België
Telefoonnummer: +32 (0)477 43 48 48
E-mailadres: info@mad-in-belgium.com / shackleton@mad-in-belgium.com
Ondernemingsnummer: 0864 974 536
BTW-identificatienummer: BE 0864 974 536

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
4.4. De producten van Mad In Belgium en/of Shackleton kunnen een of meer scherpe messen of punten bevatten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en de schade die dat teweegbrengt, zowel bij het uittesten van de producten als na de verkoop ervan.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

8.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
• die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• die snel kunnen bederven of verouderen;
• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
9.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
9.6. Voor op maat gemaakte producten wordt op voorhand een prijs overeengekomen tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

10.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Enkel indien schriftelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie of als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de naleving van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

11.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - BETALING

12.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
12.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
12.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

13.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument en op alle aanbiedingen van de ondernemer aan de consument waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.
14.2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Turnhout, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

ARTIKEL 15 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

15.1. Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.2. In het geval dat er naast deze Algemene voorwaarden nadrukkelijk aangegeven en specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten en er verschillen bestaan tussen deze voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

ARTIKEL 16 - OVERMACHT

16.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren, door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als dan niet voorziene omstandigheid , waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van de ondernemer gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer maar niet beperkt tot: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, natuurrampen, epidemie, ongeval, weersomstandigheden, ontploffing, blokkade, staking, software, acties of dwangmiddelen van derden, gebrek of onmogelijkheid om bevoorraad te worden of materialen, uitrusting en/of vervoer te bekomen, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, mechanisch defect.
16.2. De ondernemer dient de consument haar betaling terug te storten in het geval er al betaald werd maar nog niet geleverd.
16.3. Zowel de consument als de ondernemer kan het contract onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 werkdagen, in welk geval noch de consument noch de ondernemer aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding. Behalve dan voor de terugbetaling van het product dat al door de consument werd betaald en dat niet werd geleverd.

ARTIKEL 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1. Eigendom van het product gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met de ondernemer is verschuldigd, volledig heeft voldaan.
17.2 Pas als het eigendom is overgegaan zoals vermeld in lid 1, gaan ook de risico`s verbonden aan het product over op de consument. Op dat moment is de ondernemer niet langer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het product.
17.3. De consument mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

ARTIKEL 18 – INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom en weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Mad In Belgium of andere rechthebbenden.
18.2 Het is de consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mad In Belgium of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

ARTIKEL 19 – PRIVACY

19.1 Door gebruik te maken van de website stemt de consument ermee in met het verzamelen van en het gebruik door Mad In Belgium van bepaalde persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens worden opgenomen in de bestanden van Mad In Belgium voor klantenadministratie. De consument heeft steeds het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of om de gegevens te verwijderen uit het klantenbestand.
19.2 De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2020 Mad In Belgium | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren